Holebi's en transgenders op de vlucht, een rapport van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft zopas een rapport vrijgegeven met de titel: 'Holebi's op de vlucht'. Het gaat over holebi's, maar ook transgenders, die hun thuisland ontvluchten omdat ze in eigen land worden vervolgd op basis van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

In mei 2013 schreef Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met de Vlaamse holebi & transgender federatie en koepel van organisaties Çavaria en met het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, het rapport: 'holebi's op de vlucht, een analyse van de beslissingen door de asielinstanties.

Het afgelopen jaar maakte Vluchtelingenwerk Vlaanderen een actualisatie van dit rapport uit 2013, dat men op 29 oktober voorstelt in Brussel. Maar ondertussen kan je het rapport al online lezen. Wie aanwezig wil zijn bij de voorstelling in Brussel vind onder aan een link om zich in te schrijven.

Holebi info haalt enkele punten naar voren uit het rapport, op het einde een link naar het volledige rapport. Allereerst even het volgende; in het rapport komt meermaals de afkorting SOGI voor, dat staat voor: seksuele Oriëntatie en genderidentiteit.

In meer dan 60 landen bestraft wetgeving homoseksuele handelingen. Daarnaast zijn er ook landen waar er de facto een bestraffing is omdat andere wetten strenger
worden toegepast op holebi's. In nog andere landen is er zo’n mate van homofobie dat mensen geen hulp krijgen van hun eigen overheid wanneer zij gevaar lopen.

In 2019 kregen in België 569 mensen die SOGI als reden voor hun verzoek om internationale bescherming gaven een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS): 54 procent kreeg een weigering en 46 procent een beschermingsstatuut.3 De meest voorkomende herkomstlanden waren Irak, Kameroen, Senegal, Marokko en Venezuela.4

Internationale bescherming vragen omwille van SOGI is niet evident. Het is voor velen een taboe om er openlijk over te spreken, laat staan openlijk te beleven. Het
eigen referentiekader speelt een rol in hoe de asielzoeker erover denkt en vertelt. Mogelijk is hij niet vertrouwd met de Belgische terminologie. Dit maakt het moeilijk om de angst voor vervolging onder woorden te brengen en overtuigend te maken voor de instanties die beslissen over de asielaanvraag.

In mei 2013 was er een eerste aanpassing van de Vreemdelingenwet door de omzetting van de Kwalificatierichtlijn die een verhoogde aandacht had voor vervolging omwille van SOGI. Aan deze passage werd extra het volgende toegevoegd: de groep, afhankelijk van de omstandigheden in het land van herkomst, als gemeenschappelijk kenmerk seksuele gerichtheid heeft. Seksuele gerichtheid omvat geen handelingen die volgens het Belgische recht als strafbaar worden beschouwd. Er wordt terdege rekening gehouden met genderaspecten, waaronder genderidentiteit, wanneer moet worden vastgesteld of iemand tot een bepaalde sociale groep behoort of wanneer een kenmerk van een dergelijke groep wordt geïdentificeerd.”

In november en december 2017 wijzigde de Vreemdelingenwet ingrijpend door de omzetting van de Europese richtlijnen.17 Dit had grote gevolgen voor het verloop van de asielprocedure in België. Daarover worden in het rapport enkele concepten toegelicht die belangrijk zijn voor een goed begrip van het rapport. De richtlijnen draaien vooral rond het feit dat iemand die asiel aanvraagt zijn identiteit moet kenbaar maken, verblijfplaats, reden van asiel aanvraag enz, met de vermelding dat wanneer de gevraagde elementen ontbreken dit een negatieve indicatie is voor de geloofwaardigheid van iemands verhaal, tenzij die persoon daar een goede verklaring voor heeft. Meer daarover in het rapport.

Sinds het holebirapport uit 2013 velde het Europese Hof van Justitie (HvJ) een aantal arresten over de behandeling van verzoeken om internationale bescherming op basis van SOGI. Verschillende aspecten zijn ook voor België belangrijk en komen doorheen het rapport ter sprake, waarbij men in het begin vermeldt: 'Het HvJ en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) liggen nog niet op dezelfde lijn.

Eerder bleek uit verschillende nieuws berichten gebracht door holebi info dat sommige landen wel erg ver gaan in het verkrijgen van informatie en dat er zelfs landen zijn die testen uitvoeren om te kijken of iemand wel degelijk homoseksueel is. In het rapport staat vermeld: 'in België worden er geen expliciete vragen gesteld of testen gedaan. Bewijzen van seksuele handelingen worden in principe ook niet meegenomen in de beoordeling De andere twee grenzen die het HvJ stelde, over stereotiepe uitgangspunten en een laattijdige inroeping van de seksuele geaardheid.'

Uit het rapport van 2013 bleek wel dat de Belgische asielinstanties destijds te veel belang hechten aan het al dan niet hebben van een (geloofwaardige) relatie en kennis van het 'holebi milieu' in het herkomstland en in België, terwijl deze aspecten niet voor alle holebi’s relevant zijn. Verder zagen men dat de asielinstanties weinig waarde hechten aan attesten van organisaties of getuigenissen van partners, terwijl die toch een begin van bewijs vormen. Ook merkte men op dat de beoordeling van het gedrag in de private en publieke ruimte problematisch was.

Langst de ene kant verwachtte men van de verzoeker dat deze zich discreet gedroeg in het herkomstland; anderzijds verwachtte men dat hij ontmoetingsplaatsen frequenteerde of ten minste kende. Verschillende beslissingen naast elkaar leidden tot tegenstrijdige conclusies over wat wel en niet geloofwaardig gedrag was in een context waarin homoseksualiteit taboe is. Het rapport gaat hier nog verder over door over verschillende bladzijden, waarbij het verder gaat over bewijzen dat je holebi of trans bent, wat men wel en niet aanvaard enz...

De aanbevelingen gemaakt in het rapport zijn:
- De asielinstanties moeten waken over een toekomstgerichte beoordeling van het risico van vervolging en laten doorwegen wat er kan gebeuren als de verzoeker bij terugkeer de SOGI openlijk beleeft. Het mag daarbij nooit een rol spelen dat de verzoeker in het verleden zijn geaardheid discreet kon beleven.
- De instanties moeten elke motivatie die steunt op persoonlijke omstandigheden, zoals (impliciete) steun van de familie of zelfstandigheid, vermijden wanneer vaststaat dat strafwetgeving toegepast wordt of wanneer er geen bescherming van de eigen overheid is. In dat geval moet een groepsvervolging aangenomen worden.
- De asielinstanties moeten ook bij louter seksuele handelingen een grondig onderzoek voeren naar de mogelijke gevolgen van terugkeer naar het herkomstland.
- Bij gebrek aan voldoende specifieke landeninformatie moet het voordeel van de twijfel worden toegekend.

Tot slot in het kort de inhoud van het rapport: specifieke sociale groep - medewerkingsplicht - voorbeelden van arresten en welk effect ze hebben op ons land - geloofwaardigheidsonderzoek en gegrondheidsonderzoek. Het rapport bevat 40 bladzijden.
Links
- Link naar inschrijfformulier - voorstelling rapport op 29 oktober in Brussel ==> Klik hier
- Het hele rapport lezen (pdf format - Nederlands) ==> Klik hier


Bron: holebi info en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.be - september 2020.

Dit bericht is gepost op 01 October, 2020 en 3948 keer gelezen.