Vlaams Parlement hield debat over holebi- en transfobie.Recent hield men in het Vlaams Parlement een debat over holebi- en transfobie. Hier onder een 'korte' weergave van dat debat. Onderaan een link naar het volledige (zeer lijvige) verslag van het debat, gevoerd op 21/02/2020.

Het begon met twee vragen over holebi- en transfobie. De eerste vraag over welke maatregelen het Vlaams Parlement zal nemen inzake holebi- en transfobie, afkomstig van: Vlaams parlementslid Paul Van Miert (N-VA). En vervolgens de vraag om meer uitleg over de onderrapportering van discriminatie en haat op basis van seksuele geaardheid van Vlaams Volksvertegenwoordiger Celia Groothedde, beide gericht aan; Bart Somers,Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Inleiding
Eind december 2019 werden er twee mannen in elkaar geslagen in Gent. Uit de verklaringen van de slachtoffers kon men afleiden dat er sprake was van homofobie en homofoob geweld. “Helaas is dit geen alleenstaand feit”, zegt Paul Van Miert (N-VA). In 2018 behandelde Unia 125 dossiers van mensen die zich gediscrimineerd voelden omdat ze holebi (homo of lesbisch of biseksueel) zijn. Een toename van 38% tegenover de voorbije vijf jaar. Verschillende parlementsleden vragen zich af welke maatregelen minister van Gelijke Kansen Bart Somers zal nemen tegen homofoob geweld.

Hier onder, in het kort (al is dat zeer relatief) de vragen van Paul Van Miert en Celia Groothedde, gevolgd door het volledige antwoord van Bart Somers, gevolgd door vermelding welke politici daarna nog reageerden en een link naar het gehele (lijvige) verslag van het gevoerde debat over holebi- en transfobie, waar je ook de gehele vragen & latere antwooden van de twee onderstaande politici kan lezen.

Paul Van Miert (N-VA) sprak in zijn vraag over cijfers rond fysieke agressie geregistreerd bij Unia, over angst van holebi's om homofobie en geweld te melden. Over holebi's die uit angst voor homofobie liever thuis blijven. Over onmacht onder holebi's inzake homofobie. Waarbij hij onder andere vraagt en stelt:‘Wat kunnen wij daartegen doen?’ Je ziet dat die mensen voortdurend op zoek zijn naar de drukste weg naar huis, waar ze het meest zichtbaar zijn. Dat zijn toch fenomenen die we, beste collega’s, niet kunnen tolereren. We kunnen niet tolereren dat mensen op die manier door het leven moeten stappen. Minister, voor uw politieke familie en de mijne zijn gelijkheid en individuele vrijheden op het vlak van gender en seksuele geaardheid ‘non-negotiable’, niet onhandelbaar, in geen enkele omstandigheid. Mensen moeten in het openbaar zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun seksuele geaardheid.

Celia Groothedde (Groen) sprak in haar vraag ook over cijfers en vooral de onderrapportage waar volgens haar het probleem zit, waarbij ze onder andere vroeg hoe de minister voor een kader wil zorgen waarin personen uit de holebi en transgender+ gemeenschap zich veilig genoeg voelen om meldingen te maken van haatmisdrijven en discriminaties waarvan zij het slachtoffer zijn." Verder verwees Groothedde ook naar intimidatie of agressie tegenover vrouwen en naar racisme. Ook kaarte ze aan dat wanneer het om zogenaamde kleine homofobe feiten gaan (naroepen enz..) er nog te vaak naar het slachtoffer wordt verwezen als veroorzaker van het probleem.

ANTWOORD VAN MINISTER SOMERS (Open-VLD)
meer via link

Mijnheer Van Miert en Mevrouw Groothedde, ik dank u voor uw vragen en sluit mij aan bij de verontwaardiging die uit uw betoog blijkt en bij de analyse en bezorgdheid dat we een aantal grondrechten hebben waarover niet onderhandeld kan worden. Die zijn voor ons fundamenteel en we wensen daar niet op toe te geven. Een van die grondrechten is dat mensen recht hebben op hun seksuele geaardheid. Ze moeten die mogen beleven en zouden om die reden geen agressie moeten ervaren. We leven in een rechtsstaat.

Geweld is voor mij onaanvaardbaar, wat ook de onderliggende reden daarvoor moge zijn. Ook aanzetten tot gebruik van geweld, om deze of om eender welke reden, is onaanvaardbaar. We hebben in ons strafrecht een duidelijk signaal ingeschreven: homofobie is een strafverzwarende omstandigheid bij gewelddelicten. Dat is maar goed ook.

Een tweede vaststelling die ik doe is dat we in onze samenleving nog altijd een probleem hebben met homofobie en holebifobie: 31 procent van de Vlamingen ervaart twee mannen die kussen in het openbaar als aanstootgevend en 49 procent van de Belgen vindt homoseks onnatuurlijk. Dat blijkt uit de diversiteitsbarometer onderwijs van 2018. Dergelijke cijfers zijn wel confronterend.

De derde beschouwing is een positieve beschouwing. Gelukkig leven wij in Vlaanderen en in ons land, ondanks de moeilijkheden, met een zeer groot draagvlak voor de seksuele diversiteit in de samenleving. Ons land is in haar wetgeving daarin wereldwijd toonaangevend. De meeste Vlamingen zijn van mening dat iedereen de vrijheid moet krijgen om zijn of haar seksuele geaardheid te kunnen beleven.

Maatschappelijke betrokkenheid
In tegenstelling tot vele andere landen bestaat er een grote tolerantie ten aanzien van de holebi en transgender+ gemeenschap. Ook uit de vele reacties op het incident in Gent, onder andere op de Kouter maar ook op vele andere plaatsen, voel je dat er toch een grote maatschappelijke betrokkenheid is. Er is verontwaardiging, wanneer er incidenten zijn, en er bestaat een engagement voor die vrijheid van iedereen om zijn seksuele geaardheid te kunnen beleven zoals hij wil.

Contact met anderen en effectiever sanctioneren
Als minister ga ik de volgende weken en maanden ook contact opnemen met de lokale besturen, omdat ik denk dat zij de eerste partner zijn om op het terrein een verschil te maken, mijnheer Van Miert. We kunnen dat proberen te bestrijden vanuit de Wetstraat we moeten dat ook doen, maar het verschil wordt natuurlijk gemaakt in onze steden en dorpen, waarbij we door middel van een goed uitgebouwd lokaal beleid dat heel de veiligheidsketen in acht neemt, kunnen werken aan een cultuuromslag dat is natuurlijk het belangrijkste, maar ook aan het effectief sanctioneren van al diegenen die de wetgeving ter zake met de voeten treden en de menselijke waardigheid aantasten.

Cijfers
Laat mij eerst nog iets zeggen over het cijfermateriaal. Ik ben het volkomen eens met wie zich afvraagt wat nu de evolutie is, want we worden hier geconfronteerd met een groot ‘dark number’, zoals men dat in de criminologie noemt, een groot aantal feiten die waarschijnlijk niet aangegeven worden. Dan is de vraag naar de evolutie van de cijfers natuurlijk moeilijk in te schatten. Wij gaan daar de komende maanden ook nog verder wetenschappelijk onderzoek naar laten doen gelukkig gebeurt dat ook regelmatig om die evolutie scherper en duidelijker in beeld te brengen.

Onderwijs is (ook) de sleutel
Wat kan het beleid nu doen? Het beleid heeft natuurlijk eerst en vooral een rol in het onderwijs, waarbij men een school als een veilige omgeving ervaart, waarbij het onderwijzend personeel een aanspreekpunt kan zijn voor jongeren die geconfronteerd worden met homofobie, waarbij diversiteit in het educatief materiaal en ik spreek hier over seksuele diversiteit aanwezig is.

Ik denk dat daar een heel belangrijke hefboom zit om die cultuuromslag mogelijk te maken. Jongeren die slachtoffer zijn van wat u kleine pesterijen noemt ik denk dat pesterijen nooit klein zijn, maar ik begrijp wat u bedoelt, mevrouw, jongeren die steeds weerkerend gepest of vernederd worden, gediscrimineerd worden, in de hoek gezet worden of een schaamtegevoel aangepraat worden, moeten daarover in een veilige omgeving met leerkrachten en dergelijke van gedachten kunnen wisselen en moeten ondersteund worden.

De media en het middenveld
Ik denk dat er ook een rol is voor de media, en binnen Gelijke Kansen wil ik inzetten op zichtbaarheid, empowerment en ondersteuning, onder meer door de financiering van het middenveld. U weet dat ik daarop niet bespaard heb, wat een heel bewuste keuze was. Er was afgesproken om een generieke besparing van 6 procent te doen, maar wij hebben via herschikkingen geprobeerd het holebi en transgender+ middenveld buiten beschouwing te laten.

Zij zijn belangenbehartiger en woordvoerder, zij kunnen lobbyen, zij zijn voor mij een belangrijke partner. Ik denk dat we voort moeten werken aan platformen zoals www.schooluitdekast.be, waarbij er educatief materiaal aangereikt wordt aan scholen en aan leerkrachten die in hun loopbaan ongetwijfeld heel regelmatig met deze problematiek in contact komen. Ik denk dat er ook een rol bestaat voor de overheid om het bredere publiek te sensibiliseren en te informeren.

Start actieplan holebi- en transfobie
Belangrijk is ook dat wij aan het interfederaal actieplan tegen holebi- en transfobie, waarvan de ambtelijke voorbereiding nu gestart is, actief gaan deelnemen. Gelijke Kansen gaat daarin voor Vlaanderen coördineren. De lokale overheden worden op verschillende manieren ondersteund. Eerst en vooral is er de digitale nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid, die sinds januari 2019 bestaat en door mijn voorganger opgestart werd. Daarmee wordt een derde van de Vlaamse steden en gemeenten bereikt. Dat aantal groeit nog steeds gestaag.

Er werd ook een lerend netwerk opgestart voor lokale gelijkekansenambtenaren van centrumsteden gezien de specifieke grootstedelijke context. De eerstvolgende bijeenkomst, begin februari, gaat specifiek over het kruispunt seksuele identiteit en etniciteit. Ten slotte is er ook nog de ondersteuning van de regionale regenbooghuizen. Die hebben als opdracht de lokale besturen te inspireren en te ondersteunen in een lokaal regenboogbeleid.

Meer oog voor slachtoffers
Ik denk dat we vooral mensen moeten aanmoedigen dat, wanneer ze geconfronteerd worden met homofobie, niet als slachtoffer maar als toeschouwer, ze dat niet blauwblauw te laten maar de nodige stappen zetten, aangifte doen en interveniëren. Slachtoffers moeten we een context aanreiken waarin ze ondersteund worden, wanneer ze een klacht indienen. Ook daar kunnen lokale praktijken het verschil maken.

Ik kan uit eigen ervaring spreken: in mijn stad hebben we op een zeker moment beslist dat, wanneer iemand het slachtoffer was van homofobie of van seksuele intimidatie, nog iets breder dus, de politie dan bij de mensen thuis kwam om daar de klacht aan huis op te nemen. In die specifieke, soms ook wel confronterende context, kan dat een keuze zijn die men lokaal maakt: het politiekorps zo organiseren dat mensen met zulke klachten niet meer naar het commissariaat moeten komen, maar bij hen thuis, in hun veilige omgeving, hun verhaal kunnen doen, net vanwege de grote emotionele impact die dat kan hebben.

Daders sensibiliseren
We moeten sensibiliseren, ook naar de potentiële daders toe. Ik spreek over de ‘potentiële daders’. Sensibiliseren, duidelijk maken, ook aan jonge mensen, wat de impact kan zijn wanneer men zich bezondigt aan homofoob gedrag en mensen daarmee vernedert en in de hoek dringt, welke grote schade dat psychologisch maar ook maatschappelijk kan veroorzaken. Ik denk dat we daar ook bondgenoten moeten zoeken in de samenleving. Het uitwerken van een lokale aanpak ondersteunen, die daadwerkelijk het verschil kan maken, is belangrijk.

Samen strijden
Ik denk niet dat er wonderoplossingen zijn. Ik denk dat de overheid het probleem niet alleen kan oplossen. Ik denk dat de samenleving daarvoor moet rechtstaan en met heel duidelijke taal moet stellen dat ze dit niet aanvaardt, omdat dit over een van de kernwaarden in onze Westerse samenleving gaat, namelijk de vrijheid, de vrijheid van elk individu om zichzelf te kunnen zijn in zijn seksuele geaardheid, in zijn seksuele identiteit. Volgens mij is dat de juiste aanpak. Daarvoor willen we de volgende maanden extra bouwstenen aanbrengen door wetenschappelijk nog beter te ondersteunen, door lokale besturen verder te versterken, hun beleid dat ze lokaal kunnen voeren mee te onderbouwen en door er tegelijkertijd ook voor te zorgen dat we in het onderwijs aanmoedigen dat er maatregelen genomen worden en dat we vanuit Gelijke Kansen verder inzetten op het empoweren van het middenveld.

Nog veel leesvoer
Hierna gaven ministers Groothedde (Groen) en Paul van Miert (N-VA) nog een antwoord. Waarna er ook nog een reactie / antwoord kwam van Sam Van Rooy (Vlaams Belang), gevolgd door een reactie van Orry Van de Wauwer (CD&V), en Stephanie D'Hose (Open Vld), waarna Minister Bart Somers (Open-Vld) opnieuw het woord nam.
Daarna kwamen Groothedde en van Miert opnieuw aan het woord waarna het debat ten einde kwam.

Opgelet: al deze vernoemde reacties zijn beschreven in een zéér lang verslag. Wie de moed heeft om alles door te lezen: => Klik hier


Bron: vlaamsparlement.be & holebi info

Dit bericht is gepost op 23 January, 2020 en 3209 keer gelezen.