Ook CD&V komt nu met holebi & transgender punten voor komende verkiezingen (2014).
Eerder kon je al bij holebi.info lezen dat de partijen Groen! en de Pvda met holebi & transender standpunten kwamen rond de komende verkiezingen. Nu is het de beurt aan de CD&V, ook de Vlaamse christendemocraten stellen hun holebi & transgender standpunten voor.

De partij ziet in diversiteit een absolute meerwaarde, zowel op school als in de samenleving. Volgens CD&V is de rol van de leerkrachten daarin cruciaal. Verder is de partij van mening dat er op het vlak van de leer inhouden nog vooruitgang te boeken is, zo wil men dat het onderwijs gelijkheid tussen alle mensen als basiswaarde uitdraagt, onder meer, maar niet alleen ten aanzien van holebi's & transgenders in schoolboeken en lessen de bespreken.

Wanneer het gaat om het hoge cijfer inzake zelfmoord onder holebi's en transgenders nam Minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen tijdens de afgelopen legislatuur enkele initiatieven. Zo keurde het Vlaams parlement eind 2012 de gezondheidsdoelstelling Preventie van zelfdoding en het bijhorend Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 goed. Streefdoel: 20% minder zelfdodingen tegen 2020 ten opzichte van het jaar 2000. Holebi's en transgenders zijn in dit actieplan opgenomen onder rubriek 5.4.2. Kwetsbare groepen. CD&V wil dat men in de volgende legislatuur blijft aandacht schenken en bezig zijn met zelfmoordpreventie. Daarbij wil de partij dat er vooral nadrukt wordt gelegd op het deskundig maken van hulpverleners die aan suïcidepreventie werken over hoe met de specifieke doelgroep van holebi's en transgenders best wordt omgegaan.

Holebi en transfobie wil de partij ook aanpakken. Daarbij hameren ze specifiek op een goede samenwerking tussen welzijnswerkers, politie en justitie. Daarnaast wil de partij dat homofobe en transfobe geweldsmisdrijven via de zogenaamde snelrechtprocedure kan worden behandeld en bestraft, en hoopt daarbij op een snellere behandeling van deze specifieke aangiftes.

Het spreekt voor zich dat dit een vlotte doorstroming van informatie vereist, wat de nodige maatregelen binnen de organisatie van een politiedienst vraagt, plaatst de partij daar wel als kanttekening bij, Zo moet de politie de klachten ter zake correct registreren, maar evident moet justitie er dan ook de passende gevolgen aan geven. We gaan ervan uit dat door een betere samenwerking, maar ook door deze problematiek de juiste plaats te geven in het nationaal veiligheidsplan, we meer kunnen bereiken dan door van hogerhand opgelegde rigide regels, protocollen en dergelijke die enkel leiden tot verkokering en een integraal veiligheidsbeleid eerder in de weg staan dan het te bevorderen, wat voor elk soort misdrijf een nadeel is.

Wet rond transgenders. Volgens de CD&V is die dringend aan herziening toe, vooral met het oog op de verplichte onomkeerbare sterilisatie om van geslacht te kunnen veranderen. Verder wil de partij ook verder werken aan het nationale hiv-plan 2014-2019. Wanneer het gaat over wat CD&V in de voorbije legislatuur deed voor holebi's en transgenders zien we dat vertegenwoordigers van de partij meewerkten aan het interfederaal actieplan tegen homofoob en transfoob geweld, alsook het actieplan tegen homofobe en transfobe discriminatie. In Vlaanderen steunde ze de initiatieven van collega-minister Pascal Smet in het onderwijs en zijn campagne holebi's in het voetbal.

De resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van transgenders en de aanpassing van de Vlaamse antidiscriminatiewetgeving werd mee goedgekeurd door de christendemocraten. In de federale regering viel vooral de steun van Els Van Hoof (CD&V) op in het dossier van de meemoeders. Zij droeg bij aan de meerderheid in de Belgische Senaat om het voorstel erdoor te krijgen. Op federaal vlak verleende CD&V ook steun aan het nationaal hiv-plan en keurde de zwaardere straffen voor homofoob geweld goed.

EERDER KON JE BIJ HOLEBI.INFO LEZEN:
GROEN HEEFT 39 VOORSTELLEN ROND HOLEBI'S & TRANSGENDERS VOOR KOMENDE VERKIEZINGEN
PVDA KOMT MET HOLEBI & TRANS PUNTEN VOOR KOMENDE VERKIEZINGEN
AL 759 BELG POLITICI TEKENDEN HOLEBI & TRANS EISEN PAKKET

holebi info 2014

Dit bericht is gepost op 16 May, 2014 en 2609 keer gelezen.Reageer op dit bericht: