Holebi eisen van het Belgische CGKR n.a.v komende verkiezingen.


Naar aanleiding van de Belgische verkiezingen op 25 mei heeft het CGKR (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) zijn memorandum klaar. Daarin somt men de prioriteiten op voor de verkiezingen. Daarbij zitten ook tal van holebi eisen. Voor het transgender thema zijn er geen eisen omdat het centrum daar niet bevoegd voor is, dat is een bevoegdheid van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, al mag wel worden opgemerkt dat transgenders toch hier en daar ook worden genoemd in het memorandum.

De prioriteiten van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding In dit memorandum geeft het Centrum, binnen de domeinen waarvoor het bevoegd is, zijn prioriteiten voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014. Hierbij enkel de prioriteiten rond holebi thema's:

Roadmap LGBT
Europa heeft een belangrijke rol te spelen op vlak van emancipatie, gelijke kansen en antidiscriminatie, en is historisch gezien ook vaak een voortrekker geweest op dat vlak. Om haar beleid ter zake te coördineren, heeft de Europese Commissie dan ook op verschillende domeinen een zogenoemde Roadmap aangenomen. Op vlak van LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) is dat echter nog niet het geval, hoewel er duidelijk blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is. De resultaten van de FRA LGBT Survey (gepubliceerd in mei 2013), die gebaseerd zijn op een bevraging van meer dan 93.000 EU-burgers, spreken op dat vlak boekdelen. Een omvattend en gecoördineerd LGBT beleid ontbreekt echter tot op vandaag. Nochtans is er al heel wat voorbereidend werk gedaan. Zo publiceerde het Europese Parlement in 2012 een studie die de haalbaarheid en wenselijkheid van een LGBT Roadmap duidelijk aantoont. Het Centrum vraagt dat er werk wordt gemaakt van een EU LGBT Roadmap

Seksuele geaardheid en ouderschap
In België kunnen koppels van hetzelfde geslacht sinds 2003 trouwen, sinds 2006 kunnen ze adopteren. Ons land was daarmee een van de koplopers op vlak van holebirechten. Maar er blijven er nog heel wat problemen. Zo loopt ouder worden en een gezin stichten voor holebi's niet altijd gemakkelijk. Meemoeders moeten een omslachtige adoptieprocedure doorlopen. Gevolg is dat de meemoeder die met die procedure start, pas een aantal maanden na de geboorte een juridische band met het kind kan krijgen. Het Centrum vraagt dat gehuwde en ongehuwde lesbische koppels snel en efficiënt een volwaardige juridische band met hun kind kunnen krijgen, zoals ook heterokoppels dat kunnen. Ook voor kandidaat-adoptieouders zijn er nog heel wat moeilijkheden. Bij binnenlandse adoptie moeten de biologische ouders akkoord gaan met de adoptie door een holebigezin. Buitenlandse adoptie is doorgaans uitermate moeilijk omdat de partnerlanden waarmee de erkende adoptiediensten samenwerken in het algemeen niet instemmen met adoptie door holebikoppels. Ook zelfstandige adoptie (buiten de erkende adoptiediensten om) is zeer complex. Ten slotte zijn bij adoptie de wachtlijsten erg lang. Het Centrum vraagt dat de problemen voor holebi's die kandidaat-adoptieouders zijn, bestudeerd worden en dat er concrete oplossingen komen. In België bestaat er geen wetgeving rond draagmoederschap. Toch maken sommige koppels er gebruik van, al dan niet in het buitenland. Dat kan tot problematische situaties leiden. Het Centrum vraagt om de behoefte aan een wetgevend kader rond draagmoederschap te onderzoeken.

Diversiteitsbarometer Onderwijs
Voor holebikinderen en -jongeren is onderwijs nog al te vaak een lijdensweg. Ze zitten niet goed in hun vel, wat blijkt uit cijfers over hun (lagere) welbevinden en (hogere) zelfmoordrisico. De belangrijkste aandachtspunten zijn de heteronormativiteit van het onderwijs (wat zich onder meer uit in de leermiddelen), homo- en transfoob pesten, de afwezigheid van een LGBT-perspectief in relationele en seksuele vorming en een tekort aan informatie, een gebrek aan rolmodellen, en leerkrachten die niet altijd voldoende geïnformeerd zijn. Lesbische en biseksuele meisjes zijn bijzonder kwetsbaar. Hoewel er al heel wat initiatieven genomen zijn, schieten ze vaak tekort door hun projectmatige en ad-hockarakter. Alleen een globale, structurele aanpak die gedragen en verankerd is zal echt een verschil maken voor holebi en transgender jongeren. Die aanpak moet alle facetten van het onderwijs beslaan: alle niveaus (van de kleuterklas tot de universitaire aula's), alle actoren (onderwijzend, pedagogisch en ondersteunend personeel, en de docenten en inrichters van lerarenopleidingen). Het Centrum vraagt aan alle overheden om werk te maken van een globale, structurele aanpak van het thema seksuele geaardheid en gender op school

Persmisdrijven
Persmisdrijven komen voor het Hof van Assisen. Racistische persmisdrijven vormen daarop een uitzondering. Ingevolge een aanpassing van artikel 150 van de Grondwet komen die voor de correctionele rechtbank. Het Hof van Assisen wordt in de praktijk niet samengeroepen voor persmisdrijven. Daardoor gaan daders van niet-racistische persmisdrijven vrijuit. Het Centrum wordt overstelpt met dossiers over aanzetten tot haat en geweld tegen personen op grond van hun seksuele geaardheid. Volgens het Centrum is het moeilijk te vatten en te verdedigen dat aanzetten tot haat, geweld of discriminatie op grond van de seksuele geaardheid minder strafbaar is dan aanzetten tot haat, geweld of discriminatie op basis van raciale criteria. Het Centrum wil dan ook dat artikel 150 van de Grondwet wordt herzien.

Het gehele dossier memorandom lezen? (in pdf format) KLIK HIER


Bron: http://www.diversiteit.be - 2014

Dit bericht is gepost op 01 February, 2014 en 2579 keer gelezen.Reageer op dit bericht: