Exclusief voor Holebiinfo schriftelijke vraag van Open-Vld-er en antwoorden over homofobe landen.


Exclusief voor Holebiinfo een schriftelijke vraag vanwege Bart Tommelein (Open-Vld) aan de twee bevoegde ministers en hun respectieve antwoorden. Namens senator en fractievoorzitter Bart Tommelein en medewerker Carlo Van Grootel

Senator en Fractievoorzitter Bart Tommelein (Open Vld) vroeg in december 2011 aan de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Buitenlandse Zaken of zij het initiatief van het Britse parlement genegen waren om minder financiële hulp te geven aan landen waar homoseksuelen vanwege hun geaardheid vervolgd worden.

Deze ‘hulp-boetes’ zouden mogelijk zijn voor landen als Oeganda en Ghana. Deze maatregel past binnen een algemene toetsing van de partnerlanden naar de naleving van de mensenrechten. Zo werd Malawi al eerder bestraft door de Britten, toen zij een homoseksueel koppel veertien jaar dwangarbeid oplegden. De Britse regering gaat vanaf heden hulp behoevende landen checken op hun toewijding aan de mensenrechten.

De Britse regering is van plan om te vechten tegen geweld en discriminatie van in alle gevallen en aldus systematisch de ontwikkelingshulp hierop af te toetsen. Bart Tommelein vindt het een goed idee om de ontwikkelingshulp aan partnerlanden regelmatig te screenen naar de verschillende mensenrechten en de wijze hoe deze evolueren. Bij een slecht rapport moet er gehandeld worden aldus Tommelein.

Vragen van Tommelein:

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:
1) Hoe reageert u op het Britse voornemen? Heeft u weet van andere landen die hun ontwikkelingshulp moduleren in functie van de mate waarin een land de mensenrechten naleeft?
2) Bent u dit voorstel genegen? Zo ja, kan u dit concreet toelichten wat de uitwerking betreft? Zo neen, kan u zeer gedetailleerd oplijsten waarom niet en kan u dan aangeven welke alternatieven u meer aangewezen vindt?
3) Kan u gedetailleerd oplijsten hoe uw beleid inzake ontwikkelingssamenwerking rekening houdt met de toegenomen homofobie in onder meer Afrikaanse landen? Kan u dit concreet toelichten?

Antwoord van Didier Reynders, Minister van Buitenlandse Zaken.

De situatie van holebi's voornamelijk in Afrika wordt door mijn diensten actief opgevolgd. De criminalisering van holebi's doet zich helaas voor in heel Afrika. Homoseksualiteit wordt vaak aanzien als een 'westers' en 'onnatuurlijk' fenomeen. Zoals u weet behoort de bescherming van holebi-rechten tot de Belgische mensenrechtenprioriteiten.

Belgie is trouwens lid van de 'core-group' in Genéve en volgt binnen de EU actief de werkgroep LGBT op.Betreffende Oeganda heeft België de EU partners verzocht om een gezamenlijke démarche te doen om onze bezorgdheid te uiten. De regering heeft ons op het hart gedrukt dat het wetsvoorstel niet zal aangenomen worden door het Parlement, het betreft het parlementair initiatief van een parlementslid.

Binnen de Mensenrechtenraad in Genéve heeft België actief gepleit voor de organisatie van een paneldebat tijdens de volgende sessie in maart 2012. Naar aanleiding van dit debat werd vlak voor Kerstmis een rapport gepubliceerd door de VN dat een overzicht geeft van de criminalisering van holebi's wereldwijd. Dit is het eerste officiële VN-raport over dit onderwerp: met dit rapport hebben wij nu een bijkomend aantal argumenten om dit debat in de Mensenrechtenraad te voeren.

Voor de impact op ontwikkelingssamenwerking verwijs ik u door naar de bevoegde minister, met name minister Magnette.

Antwoord van de heer Paul Magnette - Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. Op vraag van de heer Bart Tommelein, Senator.

De meeste bilaterale donoren hanteren op een of andere manier een toetsing van de mensenrechten als een van de onderliggende principes voor het ontwikkelingsbeleid, al wordt dit niet altijd strikt gehanteerd in de praktijk. Het Britse voornemen zal getoetst moeten worden in de praktijk. We constateren immers vaak dat met twee maten en gewichten gewerkt wordt, en in tijden van besparingen op ontwikkelingssamenwerking klinkt het mensenrechtendiscours luider in een aantal donorlanden.

Voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking is de situatie op het vlak van de mensenrechten al heel lang een zorg, die op verschillende manieren werd geconcretiseerd: in de Wet op de internationale samenwerking (1999), in de Algemene Overeenkomsten met de partnerlanden die telkens een clausule i.v.m, respect voor mensenrechten bevatten en in de Wet van 1993 betreffende jaarlijkse rapportering over de mensenrechten in de partnerlanden. Daar waar dit relevant is, komt de problematiek van homofobie aan bod in de rapportering en wordt ze aangekaart in politiek overleg met het partnerland, bij voorkeur samen met andere donoren aangezien de impact dan groter is.

Homofobie was tot nu toe één van de elementen in onze analyse van de mensenrechtensituatie in de partnerlanden maar werd niet gehanteerd als een specifieke opschortende voorwaarde. Er is voor elk partnerland een brede en diepgaande analyse nodig, waarin moet overwogen worden of het hanteren van elk mensenrecht afzonderlijk als opschortende voorwaarde opweegt tegen de bekommernis voor het geheel aan mensenrechten. In de meeste van deze partnerlanden zijn de elementaire rechten op leven, voedsel, huisvesting,... niet gegarandeerd en beogen wij met ontwikkelingssamenwerking juist de bevordering ervan, een positieve aanpak dus, waar het kan. Dit neemt niet weg dat specifieke mensenrechtensituaties, met inbegrip van holebi-rechten, besproken worden in politiek overleg met het partnerland.

Bron: Email aan holebi.info namens senator en fractievoorzitter Bart Tommelein en medewerker Carlo Van Grootel.
(Indien men dit artikel wil overnemen in de media dient men holebi.info als bron te vermelden daar dit artikel exclusief werd verzonden aan onze redactie).

EERDER KON JE BIJ ONS LEZEN:
BRITSE REGERING STRAFT HOMOFOBE LANDEN.holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 08 March, 2012 en 2906 keer gelezen.