Wat zegt het nieuwe Vlaamse regeeerakkoord over holebi's, transgenders en gender.

Deze ochtend heeft Geert Bourgeois bij de koning de eed afgelegd als Vlaams minister-president. Het was de eerste keer dat een Belgisch staatshoofd een Vlaams-nationalistische regeringsleider over de vloer kreeg. Nadien legden de 8 andere politici de eed af in het Vlaams Parlement.

Nu we alvast een Vlaamse regering hebben kijken we even naar de postjes verdeling van de acht politici naast Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

- Annemie Turtelboom (Open Vld): gaat over: Begroting - Financiƫn en Energie en vice-minister-president.
- Ben Weyts (N-VA) => Dierenwelzijn - Mobiliteit - Openbare Werken en Vlaamse Rand.
- Hilde Crevits (Cd&V) => Onderwijs en vice-minister-president.
- Jo Vandeurzen (CD&V) => Welzijn.
- Joke Schauvliege (CD&V) => Ruimtelijke Ordening - Landbouw en Leefmilieu.
- Liesbeth Homans (N-VA) => Gelijke Kansen - Binnenlands Bestuur - Inburgering - Sociale Econonie - Wonen en Armoedebestrijding.
- Philippe Muyters (N-VA) => Werk, Economie, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Sport
-Sven Gatz (Open Vld) => Brussel, Cultuur - Media en Jeugd.

HOLEBI'S - TRANSGENDERS EN GENDER

Uit het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 - sectie - Gelijke Kansen:
en daaruit enkel wat belangrijk is voor holebi's, transgenders en gender.)


Gelijke kansen garanderen en discriminatie bestrijden zijn een opdracht van elke dag en voor eenieder. De Vlaamse Overheid heeft hierbij een voorbeeldfunctie, zowel als werkgever als in de uitvoering van het beleid.

De Vlaamse Regering maakt werk van een sterk, gecoƶrdineerd en gedifferentieerd gelijke-kansenbeleid. Elke groep (vrouwen en mannen, holebi's en transgenders, personen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, verdient daarbij specifieke aandacht. Tegelijk verbeteren we de afstemming tussen het horizontaal gelijke-kansenbeleid, het integratiebeleid en het intern diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Aan de beslissing over het al dan niet verlengen van het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 met betrekking tot het interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, gaat een evaluatie vooraf waarover het Vlaams Parlement zich uitspreekt. Intussen wordt de behandeling van klachten op basis van gender toegevoegd aan de diensten van de Vlaamse Ombudsman.

In het horizontale gelijke-kansenbeleid worden de volgende drie klemtonen gelegd. Ten eerste streeft de Vlaamse Regering, naast de verdere uitvoering van het decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in de advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, naar een gelijke deelname van vrouwen en mannen en naar meer diversiteit bij besluitvorming, adviesverlening en vertegenwoordigende functies. Ten tweede werkt de Vlaamse Regering verder aan een geweldloze samenleving. Dit houdt onder meer in dat we een beleid voeren in overleg met andere beleidsniveaus gericht op preventie en bestrijding van alle vormen van geweld en op gepaste nazorg voor slachtoffers van geweld, waaronder intra-familiaal geweld, genitale verminking, seksueel geweld, kinder- en ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, homofoob en transfoob geweld, stalking en mensenhandel.

Tot slot staat de Vlaamse Regering ook in voor de opmaak van een Vlaams actieplan voor de aanpak van de loopbaan- en loonkloof tussen vrouwen en mannen en voor de sensibilisering en trajectbegeleiding voor vrouwelijke startende ondernemers. Tevens wordt een beleid uitgebouwd ter ondersteuning en gelijke verdeling van gezin, zorg, huishouden, betaalde arbeid en vrije tijd. Specifieke aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouders,herintreders/herintreedsters, vrouwen in armoede en vrouwen met een migratieachtergrond. De strategische en operationele doelstellingen van het te voeren horizontaal gelijke-kansenbeleid nemen we op in de beleidsnota's en beleidsbrieven.

De Vlaamse Overheid zet in op het doorbreken van stereotiepe beeldvorming rond gender, seksuele identiteit, handicap, leeftijd en herkomst en rolverdeling via sensibiliserings- en informatiecampagnes.

De Vlaamse Regering waakt over de naleving van de 29 Yogyakarta-beginselen (die gaan over holebi's en transgenders). Een verbeterde afstemming tussen de verschillende relevante beleidsdomeinen zorgt voor een beleid dat inspeelt op de specifieke behoeften van de holebi's en transgenders. Dit gebeurt in samenwerking met de andere overheden, lokale besturen, sociale partners, media, onderwijskoepels en het middenveld.

Verder staat er verderop in het regeerakkoord nog:
Diversiteit
We streven naar een volwaardige participatie van alle groepen in de samenleving aan het zorg- en welzijnsaanbod. We hebben aandacht voor de mensen van allochtone afkomst en holebi's. We bestrijden genderstereotypen in de zorg- en welzijnssector. We werken met alle betrokken beleidsdomeinen en bevoegde overheden aan een integraal beleid.

Ter info: wat zijn de Jogjakarta-beginselen
De Jogjakarta-beginselen, formeel de Jogjakarta-beginselen voor de toepassing van Mensenrechten met betrekking tot Seksuele Geaardheid en Geslachtsidentiteit, is een verzameling beginselen met betrekking tot homoseksualiteit, genderidentiteit, transseksualiteit, transgenderisme, en interseksualiteit, vaak aangeduid met het acroniem LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) of LGBTI. (Lesbian, Gay, Biseksuxaul, Trangender, Interseksual). Ze werden opgesteld in de periode 6-9 november 2006 aan de Universitas Gadjah Mada in Jogjakarta door het Internationale Commissie van Juristen, op verzoek van Louise Arbour. Het document bevat 29 principes, samen met richtlijnen en adviezen over de toepassing ervan en is bedoeld om de discriminatie van deze bevolkingsgroepen tegen te gaan. De principes zijn opgesteld naar aanleiding van een patroon van misbruik dat zich wereldwijd voordoet. Voorbeelden hiervan zijn verkrachting, marteling, buitengerechtelijke executies, eerwraak, medisch misbruik, beperkingen of ontzegging van de vrijheid van meningsuiting en een ruim scala aan discriminatoire maatregelen betreffende werk, huisvesting, opleiding en immigratie en een beperkte toegang tot onafhankelijke rechtspraak. Deze maatregelen betreffen enige miljoenen mensen. De Raad van Europa heeft de beginselen expliciet onderschreven en heeft een aantal aanbevelingen aan lidstaten opgesteld om de Jogjakarta-beginselen in de praktijk te brengen. Meer info ==> KLIK HIER

- Wie het gehele regeerakkoord 2014-2019 wil raadplegen (pdf-format) KLIK HIER


holebi.info 2014

Dit bericht is gepost op 25 July, 2014 en 4494 keer gelezen.