Holebi of Trans: seksuele geaardheid en gender identiteit opgenomen in Belg asielwetgeving - 2013Vandaag werd via een wetsontwerp seksuele geaardheid expliciet opgenomen in onze Belgische asielwetgeving. Ons landje koos ervoor om het ruime begrip van behoren tot een bepaalde sociale groep beter te omkaderen zodat het in de toekomst niet meer mogelijk is af te hangen van interpretaties van administratie of rechtbanken over het begrip sociale groep.

Een persoon die vervolging vreest wegens ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep, kan erkend worden als asielzoeker, dat is zo bepaald in het Verdrag van Genève, betreffende de status van vluchtelingen. In ons landje wordt het begrip sociale groep nu ruimer ingevuld, waardoor ook holebi's en transgenders in aanmerking komen voor asiel. In de Belgische vreemdelingenwet wordt nu expliciet bij geschreven dat een groep ook als gemeenschappelijk kenmerk seksuele geaardheid kan hebben, die in ons land niet als strafbaar worden beschouwd, maar vaak wel in veel andere landen. Verder zal men ook rekening gaan houden met genderaspecten waaronder genderidentiteit, wanneer moet worden vastgesteld of iemand tot een bepaalde sociale groep behoort of wanneer een kenmerk van een dergelijke groep wordt geïdentificeerd.

De wetswijziging werd op donderdag 28 februari 2013 goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en overgemaakt aan de Senaat. Het wetsontwerp dat aan de basis lag van de wijziging kwam er op initiatief van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). Het is gebaseerd op een Europese richtlijn van 13 december 2011 die door de lidstaten uiterlijk op 21 december 2013 moet worden omgezet. Het goedgekeurde wetsontwerp bevat nog bepalingen die van belang zijn voor holebi's en transgenders. Zo is het voor holebi's en transgenders vaak erg moeilijk om te bewijzen dat ze holebi of transgender zijn en op grond daarvan erkend willen worden als asielzoeker. In de vreemdelingenwet zal komen te staan dat een verklaring die niet gestaafd wordt met stukken of bewijzen het voordeel van de twijfel krijgt wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

holebi info eigen berichtgeving 2013

Dit bericht is gepost op 28 February, 2013 en 3960 keer gelezen.Reageer op dit bericht: